هیات مدیره

انجمن مهندسان محاسب ساختمان

# عنوان نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای مهندس فضل اله جهانگرد رئیس هیات مدیره
۲ جناب آقای مهندس صمد آقازاده نائب رئیس هیئت مدیره
۳ جناب آقای مهندس فرزانه کرم پور خزانه دار
۴ جناب آقای دکتر کامیار کرباسی عضو هیئت مدیره
۵ جناب آقای مهندس حمید باستانی پاریزی عضو هیئت مدیره
۶ جناب آقای مهندس نادر شکوفی عضو علی البدل هیئت مدیره
۷ جناب آقای مهندس علی امین پور عضو علی البدل هیئت مدیره